U=U

JE NEZJISTITELNÝ NOVÝ NEGATIVNÍ?

PROHLÁŠENÍ ČESKÉHO ŘÁDU SESTER VĚČNÉ RADOSTI:

Připojujeme se k prohlášení Prevention Acces campagne. Které přináší informace s komentáři odborníků o tom, že riziko přenosu viru HIV z HIV pozitivní osoby, která užívá antiretrovirvou léčbu a na základě krevního testu má prokázanou nulovou (nezjistitelnou) virovou nálož po dobu alespoň 6 měsíců je zanedbatelné, nebo lépe řečeno neexistuje.

PODPORUJI, PROTOŽE JSEM..

Virová nálož je množství viru v krvi nakažené osoby a jednou z důležitých a sledovaných hodnot u všech HIV+. „Pokud má člověk VN vysokou, je více infekční, pokud VN klesá, klesá i infekčnost osoby“ říká člen řádu SPI CZ LukaS – Strážce.

Nezjistitelná virová nálož zabraňuje pouze přenosu HIV na sexuální partnery. Způsob prevence HIV může být ve vztazích je různý, závisí na sexuálních praktikách, konkrétních okolnostech a typu vztahů. Dvojice by se o takových věcech měla otevřeně bavit.

Sestra Miccella Ribbonna, v civilním životě HIV pozitivní aktivista popisuje své pocity po nasazení léčby: „Po nasazení léčby, když se HIV pozitivní člověk dozví, že léčba zabrala a že je tím pádem tzv. na nule, tak je to jak pocit znovuzrození. Připadal sem znovu krásný, plný elánu a dobré nálady. Skoro jako kdybych byl zase negativní. Je důležité proto užívat ARV včas a pravidelně. Jedině tak si můžete nulu udržet.“

Oba členové řádu jsou hrdí, že se mohli české Sestry SPI k prohlášení jako organizace připojit. „Je to obrovský krok dopředu, hlavně v našem českém prostředí, málo kdo informace o významu nulové virové nálože zná. Být HIV pozitivní není nařízeným trestem, nestyďme se za to, sdílejme fakta o „Nezjistitelný = Nepřenosný“ mezi širokou veřejnost.

 

IS UNDETECTABLE NEW NEGATIVE?

We would like to join the statement of Prevention Acces Campaign which states that once an HIV positive person begins therapy and stays on therapy with full virologig suppression and has an undetectable viral load for the period of at least six month, the risk of transmission of the virus is effectively zero.

I SUPPORT, BECAUSE I AM …

Viral load is the amount of virus in blood of HIV positive person and it is one of the most important monitored readings. „If a person has a high readings of viral load, he/she becomes more infectious to others. The lower the amount of viral load is, the less infectious the person becomes.“ says a memeber of SPI CZ LukaS – The Guardian.

Undetectable viral load only prevents transmission of the virus between sexual partners. Prevention of HIV transmission can vary and depends on type of relationship, type of sexual acts etc. Partners should always openly talk about these issues.

Sister Miccella Ribbona, an HIV positive activist, is describing how she felt after starting the therapy: „When I started the therapy and I was told it was working, that I am so called ‚on zero‘, I felt like I was born again. I became so optimistic, full of life and I felt beautiful again. Almost like if I was negative again. It is important to start your antiretroviral therapy as soon as possible and carry on with it. That is the only way how to stay ‚on zero‘.“

Both members of SPI CZ are very happy to be able to join the campaign. „It is a huge step forward for people in Czech Republic, mainly because the importance of undetectable viral load and what it means is not publicly very well known. Being HIV positive is not a punishment, so let’s not feel ashamed about it and let’s share the facts of „Undetectable = Untransmittable“ into broad public.“

 

_____________________________________________________________________________

ZKRATKY A UPŘESNĚNÍ:       ARV Antiretrovirová léčba          VN Virová nálož

V angličtině se jedná o „U = U“  (Undetectable = Untransmittable).                               Překlad do češtiny je  „N = N“  (Nezjistitelný = Nepřenosný)

TEXT PROHLÁŠENÍ:

Osoby žijící s HIV, které užívají anti-retrovirové léky a mají testem nezjistitelnou virovou nálož ve své krvi, představují zanedbatelné riziko přenosu HIV sexuálním stykem. V závislosti na užívaných lécích potrvá zhruba 6 měsíců, než se dostane virová nálož pod zjistitelnou hranici. Pokračující a spolehlivá redukce výskytu viru v krvi vyžaduje volbu náležitých účinných látek a přesné dodržování léčebného režimu. Potlačení obsahu HIV v krvi pod zjistitelnou úroveň je potřeba pravidelně kontrolovat, aby bylo ochráněno jak zdraví sledované osoby, tak aby to mělo přínos i pro veřejné zdraví.

POZNÁMKA: nezjistitelná virová nálož zabraňuje pouze přenosu HIV na sexuální partnery. Rovněž užití kondomů napomáhá prevenci přenosu HIV, ale také brání přenosu sexuálních chorob a poskytuje ochranu před otěhotněním. Volba metody prevence HIV může být různá a závisí na osobních sexuálních praktikách, konkrétních okolnostech a typu vztahů. Např. má-li jedinec sexuální styky s více partnery, nebo když nemá monogamní vztah, je ke zvážení použití kondomu pro prevenci sexuálně přenosných infekcí.

„ZANEDBATELNÝ“ = natolik malá či nevýznamná hodnota, že nestojí za to, aby byla brána v úvahu

(EN) Seznam podepsaných organizací:

https://www.preventionaccess.org/community

(EN) Komentáře, poznámky a dodatky:

https://www.preventionaccess.org/undetectable

kompletní překlad prohlášení zveřejnila Česká společnost AIDS pomoc:

http://www.hiv-komunita.cz/clanky/riziko-sexualniho-prenosu-hiv-z-osoby-hiv-pozitivni-majici-testem-nezjistitelnou-virovou-naloz.html